PRAWO

Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego jako centralny organ administracji rządowej, działający przy pomocy SKW, podlega:

Ministrowi Obrony Narodowej z zastrzeżeniem uprawnień Prezesa Rady Ministrów
kontroli Sejmu.
Służba Kontrwywiadu Wojskowego jest urzędem administracji rządowej.

Aspekty cywilnej kontroli nad działalnością SKW

Minister Obrony Narodowej
 • określa kierunki działania SKW w drodze wytycznych,
 • w przypadku powołania Ministra Koordynatora Służb Specjalnych określenie kierunków działania następuje w uzgodnieniu z tym ministrem.
Wytyczne:
 • opiniuje Kolegium do Spraw Służb Specjalnych – organ opiniodawczo-doradczy Rady Ministrów,
 • opiniuje sejmowa Komisja do Spraw Służb Specjalnych,
 • zatwierdza Prezes Rady Ministrów,
 • przekazuje Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wraz z opiniami MON.

Planowanie działalności SKW

Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego
 • na podstawie wytycznych MON, opracowuje plan działania SKW na rok następny,
 • przedstawia do zatwierdzenia roczny plan działania Ministrowi Obrony Narodowej (najpóźniej na 3 miesiące przed końcem roku kalendarzowego),
 • plan działania opiniuje Kolegium do Spraw Służb Specjalnych.

Sprawozdawczość z działalności SKW

Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego
 • przedstawia corocznie do dnia 31 marca Prezesowi Rady Ministrów oraz do zatwierdzenia Ministrowi Obrony Narodowej sprawozdanie z działalności i wykonania budżetu SKW za poprzedni rok kalendarzowy,
 • sprawozdanie opiniuje Kolegium do Spraw Służb Specjalnych – organ opiniodawczo-doradczy Rady Ministrów,
 • sprawozdanie opiniuje sejmowa Komisja do Spraw Służb Specjalnych.
Minister Obrony Narodowej przekazuje Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wytyczne określające kierunki działania SKW, zatwierdzone plany działania SKW na rok następny oraz sprawozdania z działalności oraz wykonania budżetu SKW za poprzedni rok kalendarzowy, wraz z ich opiniami dokonanymi przez Kolegium do Spraw Służb Specjalnych.
Szef SKW niezwłocznie przekazuje Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej i Prezesowi Rady Ministrów informacje mogące mieć istotne znaczenie dla bezpieczeństwa i międzynarodowej pozycji Rzeczypospolitej Polskiej.

Podstawowe akty prawne


Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego więcej >>
Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r.o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego więcej >>
Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r.o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego więcej >>
Ustawa z dnia 11 września 2003 r.o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych więcej >>
Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych. więcej >>